Условия за поръчка и доставка

top-img-order

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ BeOrange.bg

 

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „Савоя Фууд” ООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.beorange.bg” („Общите условия”) и урежда отношенията между „Савоя Фууд” ООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.beorange.bg или мобилните приложения BeOrange

При всяка поръчка на артикули и/или услуги от сайта beorange.bg, телефон или мобилните приложения на BeOrange, потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия:

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. BEORANGE.BG е уеб базирана платформа, собственост на Савоя Фууд ООД

1.2. „Савоя Фууд” ЕООД, , е търговско дружество с ЕИК: 201987098, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Г.С.Раковски” № 31, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Г.С.Раковски” № 31, тел.: (+359 894) 5555 29, e-mail: office@beorange.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: http://www.beorange.bg и мобилните приложения на BeOrange

1.3. beorange.bg /Уебсайтът beorange.bg е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.6. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта beorange.bg и мобилните приложения на BeOrange услуги и ресурси.

1.7. „Потребителски профил” е обособена част в beorange.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от beorange.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.8. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на beorange.bg с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта beorange.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.9. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. Савоя Фууд ООД, чрез Уебсайта beorange.bg предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Услугите на Уебсайта beorange.bg за НЕРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са всички ресурси, достъпни посредством Уебсайта– новини, забавни публикации, промоции и всяко друго потребителско съдържание, публикувано на BeOrange.bg;

2.3. Услугите на Уебсайта beorange.bg за РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ са достъпни, след предварителна регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

2.4 При регистрация за услугите предлагани на Beorange.bg, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия на beorange.bg и натискане на бутон „Регистрация“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

2.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

2.6 В случай на предоставяне от ПОТРЕБИТЕЛЯ на неверни данни или отказ от актуализация на промени, beorange.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и beorange.bg се прекратява автоматично.

 

 

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1 Използвайки потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги на beorange.bg, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя и възстановява паролата си, както и да прекрати регистрацията си.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има само един активен потребителски профил. beOrange.bg си запазва правото да откаже или изтрие регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

3.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до услугите, предоставяни чрез Уебсайта beorange.bg и мобилните приложения на BeOrange, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Савоя Фууд ООД.

3.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати  регистрацията си на Уебсайта beorange.bg.

3.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта beorange.bg и мобилните приложения на BeOrange, единствено за ползване с нетърговски цели.

3.7 Приемайки настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на услугите на уеб сайта BeOrange.bg и на мобилните приложения на BeOrange ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че BEORANGE.BG не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

 

IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BEORANGE.BG

 

4.1 BEORANGE.BG се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите предлагани на уеб сайта beorange.bg и чрез мобилните приложения на BeOrange

4.2 BEORANGE.BG гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. След този срок не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените артикули.

4.3 BEORANGE.BG гарантира възможността за рекламация, при констатиране на несъответствие между поръчаните и доставените артикули, съгласно Закона за защита на потребителите. BEORANGE.BG приема рекламации в рамките на 1 час, след доставка на поръчката.

4.4 BEORANGE.BG има право да изпраща търговски и рекламни съобщения до РЕГИСТРИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от BEORANGE.BG и мобилните приложения на BeOrange.

 

 

V ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

5.1 BEORANGE.BG има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Това включва всяка информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта beorange.bg или мобилните приложения на BeOrange.

5.2 С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да забрани използването на личните му данни за целите на директния маркетинг използвайки адресите за контакт в страницата за контакти на beorange.bg

5.3 BEORANGE.BG си запазва правото да записва и съхранява информация за потребителите, използващи уеб сайта beorange.bg и мобилните приложения на BeOrange. Тази информация включва ИП адреси, информация за активност и всяка друга информация, свързана с потребителското поведение. Това включва и използването на кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърa,  мобилното устройство или в друго крайно устройство на Потребителя.

С използването на Сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита, че разбира и се съгласява, че BEORANGE.BG може да съхранява и/или да осъществява достъп до описаната в тази политика информация в крайното устройство на Потребителя и да я обработва (т.е. да използва и обработва посочените в тази Политика кукита) за следните цели:

 

5.3.1. Да осигурява на Потребителя нормален и качествен достъп до Сайта с всичките му функционални възможности и характеристики;

 

5.3.2. Да проверява за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя, необходими за нормалния достъп до и ползване на Сайта и да уведомява Потребителя за липсата на такива;

 

5.3.3. Да проследява и предотвратява „мултиакаунтинг” (регистриране и ползване на множество потребителски профили (акаунти) от едно и също лице) и злонамерени действия;

 

5.3.4. Да визуализира и девизуализира елементи от Сайта, които имат специфични изисквания, съвместими или несъвместими с определени функционалности, характеристики или възможности на крайното устройство на Потребителя (например: ширина на екрана, резолюция и др.);

 

5.3.5. Да приспособява Сайта и осигурява автоматично показване или скриване на различни елементи от Сайта в зависимост от предпочитанията и настройките на Потребителя;

 

5.3.6. Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителя.

order.process5